Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego przy Placu Zamkowym 14 w Brodach

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

50.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

Księga wieczysta:

ZG1R/00024096/1

Pow. w ha:

Wadium w zł:

5000,00

Termin wpłacenia wadium:

do 18-09-2023

Termin przetargu:

22-09-2023

Godzina przetargu:

9:00

Opis nieruchomości

OBECNE UŻYTKOWANIE: 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego przy Placu Zamkowym 14 w Brodach, w zabudowie szeregowej z samodzielnym wejściem wprost ze wspólnego podwórza. Przedmiotowy lokal obejmuje: kuchnię, dwa pokoje, łazienkę o powierzchni użytkowej 60,81 m2 oraz jedno pomieszczenie piwniczne z wejściem z kuchni o wysokości nie przekraczającej 141 cm.
Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkalnej kilku lokalowej

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka nr 219 obręb Zasieki

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

70.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

Działka nr 219 obręb Zasieki

Księga wieczysta:

ZG1R/00018206/1

Pow. w ha:

0,34

Wadium w zł:

7.000,00

Termin wpłacenia wadium:

do 18-09-2023

Termin przetargu:

22-09-2023

Godzina przetargu:

11:00

Opis nieruchomości

Działka jest w części użytkowana przez właściciela nieruchomości przyległej (na której znajduje się blaszany garaż oraz ogródek przydomowy z częścią rekreacyjną). Zgodnie z oświadczeniem właściciela nieruchomości przyległej, po wygranym przetargu część ta zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego. Mankamentem działki jest utrudniająca jej zabudowę,  napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia z trójrogim słupem betonowym, poprowadzona na całej długości działki wzdłuż drogi prowadzącej do miejscowości Brożek. Linia ta poprowadzona jest w odległości od 6 do 12 m do granicy działki na całej jej długości, ograniczając jej powierzchnię o około 600 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 219 obręb Zasieki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zasieki zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIII/116/95 r. z dnia 28 grudnia 1995 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego nr 2 poz. 15 z dnia 20 lutego 1996r.) ma określone następujące przeznaczenie: Tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytków rolnych. Funkcja terenów osadniczo – rolna. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji. Możliwość lokalizacji nowej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej ogrodniczej oraz usług, z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego przy zachowaniu wymogów związanych z ochroną środowiska i przepisów sanitarnych. Architektura nowej zabudowy winna nawiązywać gabarytami i charakterem do zabudowy istniejącej.

W ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Żarach grunt oznaczony symbolem: Ps VI.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka nr 172/1, położona w obrębie Nabłoto

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

35.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

numer ewidency 172/1 o powierzchni 0,1700 ha, położona w obrębie Nabłoto

Księga wieczysta:

ZG1R/00062616/1

Pow. w ha:

0,17

Wadium w zł:

3.500,00

Termin wpłacenia wadium:

do 18-09-2023

Termin przetargu:

22-09-2023

Godzina przetargu:

10:00

Opis nieruchomości

OBECNE UŻYTKOWANIE: zabudowana działka gruntu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/62/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 4 sierpnia 1999 r. z późn. zm.  dla ww. działki ustalono następujące funkcje:
– tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.
Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka nr 324/5 obręb Jałowice

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

20.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

Działka nr 324/5 obręb Jałowice

Księga wieczysta:

ZG1R/00018206/1

Pow. w ha:

0,14

Wadium w zł:

2.000,00

Termin wpłacenia wadium:

do 03-07-2023

Termin przetargu:

07-07-2023

Godzina przetargu:

11:00

Opis nieruchomości

OBECNE UŻYTKOWANIE: grunt nieużytkowany

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/62/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 4 sierpnia 1999 r. z późn. zm.  dla ww. działki ustalono następujące funkcje:
– strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka nr 219 obręb Zasieki

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

70.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

Działka nr 219 obręb Zasieki

Księga wieczysta:

ZG1R/00018206/1

Pow. w ha:

0,34

Wadium w zł:

7.000,00

Termin wpłacenia wadium:

do 03-07-2023

Termin przetargu:

07-07-2023

Godzina przetargu:

09:00

Opis nieruchomości

Działka jest w części użytkowana przez właściciela nieruchomości przyległej (na której znajduje się blaszany garaż oraz ogródek przydomowy z częścią rekreacyjną). Zgodnie z oświadczeniem właściciela nieruchomości przyległej, po wygranym przetargu część ta zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego. Mankamentem działki jest utrudniająca jej zabudowę,  napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia z trójrogim słupem betonowym, poprowadzona na całej długości działki wzdłuż drogi prowadzącej do miejscowości Brożek. Linia ta poprowadzona jest w odległości od 6 do 12 m do granicy działki na całej jej długości, ograniczając jej powierzchnię o około 600 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 219 obręb Zasieki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zasieki zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIII/116/95 r. z dnia 28 grudnia 1995 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego nr 2 poz. 15 z dnia 20 lutego 1996r.) ma określone następujące przeznaczenie: Tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytków rolnych. Funkcja terenów osadniczo – rolna. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji. Możliwość lokalizacji nowej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej ogrodniczej oraz usług, z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego przy zachowaniu wymogów związanych z ochroną środowiska i przepisów sanitarnych. Architektura nowej zabudowy winna nawiązywać gabarytami i charakterem do zabudowy istniejącej.

W ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Żarach grunt oznaczony symbolem: Ps VI.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka nr 13/1, położonej w obrębie Jasienica

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

45.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

Działka nr 13/1 obręb Jasienica

Księga wieczysta:

ZG1R/00061981/3

Pow. w ha:

0,25

Wadium w zł:

4.500,00

Termin wpłacenia wadium:

do 03-07-2023

Termin przetargu:

07-07-2023

Godzina przetargu:

10:00

Opis nieruchomości

OBECNE UŻYTKOWANIE: grunt nieużytkowany

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/62/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 4 sierpnia 1999 r. z późn. zm.  dla ww. działki ustalono następujące funkcje:
– strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7