Działka nr 628/6 obręb Jeziory Wysokie

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

1.100.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

628/6 obręb Jeziory Wysokie

Księga wieczysta:

ZG1R/00021736/9

Pow. w ha:

9,7148

Wadium w zł:

110.000,00

Termin wpłacenia wadium:

do 27-03-2023

Termin przetargu:

31-03-2023

Godzina przetargu:

09:00

Opis nieruchomości

Działka zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów stanowi:

Ls – las – o powierzchni 9,3691 ha; oraz

Bz – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe – o powierzchni 0,3457 ha

Działka nr 628/6 posiada kształt rombu, ma proste granice, teren jest płaski nie licząc dużej wydmy na powierzchni ca 0.13 ha, przekopany przez żołnierzy, z licznymi studzienkami, ruinami po całkowicie zburzonych budynkach i budowlach w tym murki i mury oporowe i ochronne. Działka nr 628/6 ma bezpośredni wjazd z drogi nr 628/5. Teren po nasadzeniach nierówny (bruzdy), dodatkowo poryty przez zwierzynę leśną. Na działce usytuowany jest wolnostojący mały o jednym pomieszczeniu oraz różnych poziomach i nieznanym przeznaczeniu, o wymiarach 3,00 x 7,60 m i powierzchni użytkowej – 22,80 m2 możliwy do wykorzystania na cele gospodarcze, magazynowe itp. Ściany z cegły otynkowane, posadzka betonowa, strop żelbetowy, dach płaski stropodach żelbetowy, bez ram okiennych i bez skrzydeł drzwiowych, bez instalacji. Na działce znajdują się również ruiny wysadzonej bardzo dużej kotłowni, otoczonej różnymi budowlami już zdewastowanymi o nieznanym przeznaczeniu.

Działka położona jest na terenie po byłej fabryce materiałów wybuchowych i produkcji zbrojeniowej ujętym w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym  przedmiotowa nieruchomość podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).

Na nieruchomości nie przeprowadzono badań pod kątem zanieczyszczenia materiałami chemicznymi oraz wybuchami. W związku z tym na nieruchomości występuje konieczność wykonania takich działań przez nabywcę na własny koszt i na własne ryzyko. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za powyższe wady z tytułu rękojmi.

Teren stanowi potencjalne (trudne do określenia) zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka leży na terenie ozn. symbolem ZM 11 – PS, KS,PB,U: tereny istniejących obiektów kubaturowych, dróg, urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody.

Teren ten przeznacza się do prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Możliwe jest przystosowanie obiektów dla celów produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, handlu hurtowego, różnego rodzaju baz itp. . Zakłada się możliwość stworzenia uprzywilejowanych stref ekonomicznych. Przy zagospodarowaniu obiektów należy doprowadzić do pełnej sprawności urządzenia i sieci uzbrojenia terenu oraz układ komunikacyjny. Dopuszczalna jest rozbudowa, dobudowa i modernizacja obiektów istniejących oraz budowa obiektów nowych jako uzupełnienia.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka nr 125/9 obręb Zasieki

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

35000,00

Nr działki i miejsce położenia:

125/9 obręb Zasieki

Księga wieczysta:

ZG1R/00018206/1

Pow. w ha:

0,1323

Wadium w zł:

3500,00

Termin wpłacenia wadium:

do 29-08-2022

Termin przetargu:

02 września 2022 r.

Godzina przetargu:

09:00

Opis nieruchomości

Działka zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów stanowi: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Nieruchomość niezabudowana, wolna od obciążeń i zobowiązań. Teren zakrzaczony i zadrzewiony. Skrajem działki biegnie napowietrzna linia energetyczna. Działka o kształcie zbliżonym do rombu, prostych granicach, równa, dobrze nasłoneczniona. Teren obejmujący przedmiotową działkę znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z doprowadzonymi sieciami: energetyczną i wodociągową. Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 125/9 obręb Zasieki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zasieki zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIII/116/95 r. z  dnia 28 grudnia 1995 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego nr 2 poz. 15 z dnia 20 lutego 1996 r.) ma określone następujące przeznaczenie: Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji, z dopuszczeniem lokalizacji budynków gospodarczych przy zachowaniu przepisów sanitarnych. Wysokość nowych budynków mieszkalnych przeciętnie 2 kondygnacje, dachy strome.

Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji.

Pozostałe informacje

działka położona około 3 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 10 km do miejscowości Brody, około 25 km do miasta Lubsko, około 35 km  do miasta Gubin

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka nr 125/11 obręb Zasieki

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

35000,00

Nr działki i miejsce położenia:

125/11 obręb Zasieki

Księga wieczysta:

ZG1R/00018206/1

Pow. w ha:

0,1300

Wadium w zł:

3500,00

Termin wpłacenia wadium:

do 29-08-2022

Termin przetargu:

02 września 2022 r.

Godzina przetargu:

09:30

Opis nieruchomości

Działka zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów stanowi: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

Nieruchomość niezabudowana, wolna od obciążeń i zobowiązań. Teren zakrzaczony i zadrzewiony. Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta, równa, dobrze nasłoneczniona. Teren obejmujący przedmiotową działkę znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z doprowadzonymi sieciami: energetyczną i wodociągową. Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 125/9 obręb Zasieki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zasieki zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIII/116/95 r. z  dnia 28 grudnia 1995 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego nr 2 poz. 15 z dnia 20 lutego 1996 r.) ma określone następujące przeznaczenie: Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji, z dopuszczeniem lokalizacji budynków gospodarczych przy zachowaniu przepisów sanitarnych. Wysokość nowych budynków mieszkalnych przeciętnie 2 kondygnacje, dachy strome.

Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji.

Pozostałe informacje

działka położona około 3 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 10 km do miejscowości Brody, około 25 km do miasta Lubsko, około 35 km  do miasta Gubin

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka nr 267/4 obręb Biecz

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

15000,00

Nr działki i miejsce położenia:

267/4 obręb Biecz

Księga wieczysta:

ZG1R/00019183/0

Pow. w ha:

0,0829 ha

Wadium w zł:

1500,00

Termin wpłacenia wadium:

do 29-08-2022

Termin przetargu:

02 września 2022 r.

Godzina przetargu:

10:30

Opis nieruchomości

Nieruchomość rolna, niezabudowana, nieogrodzona, uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową. Działka o kształcie zbliżonym do rombu, o prostych granicach, o korzystnej konfiguracji terenu, bardzo dobrze nasłoneczniona, wieloletni odłóg zachwaszczony, zadrzewiony i zakrzewiony z drzewkami samosiejkami, w tym również drzewkami owocowymi, z resztkami ogrodzenia. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna NN z drewnianym słupem znajdującym się przy granicy z dz. nr 268, co powoduje, że na chwilę obecną działka nie nadaje się pod zabudowę.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest jako: grunty orne klasy RV. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/62/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 4 sierpnia 1999 r. z późn. zm.  dla ww. działki ustalono następujące funkcje:

– teren w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa.

Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji. Działka nie jest przeznaczona do zalesienia.

Pozostałe informacje

działka położona około 20 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 10 km do miejscowości Brody, około 15 km do miasta Lubsko, około 18 km do miasta Gubin

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka nr 628/3 obręb Jeziory Wysokie

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

67 000,00

Nr działki i miejsce położenia:

628/3 obręb Jeziory Wysokie

Księga wieczysta:

ZG1R/00021736/9

Pow. w ha:

0,0548

Wadium w zł:

6700,00 zł

Termin wpłacenia wadium:

do 22-08-2022

Termin przetargu:

26-08-2022

Godzina przetargu:

09:30

Opis nieruchomości

Działka zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów stanowi:

Bz – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe.

Działka nr 628/3 posiada kształt zbliżony do prostokąta o prostych granicach, korzystnej konfiguracji, przeciętnym nasłonecznieniu w obrębie której znajduje się kilka drzew o niskiej wartości użytkowej ponadto działka jest zakrzewiona, zachwaszczona, z kilkoma studzienkami wodno-kanalizacyjnymi (bez pokryw), bez ogrodzenia z bezpośrednim dostępem (wjazdem) z drogi nr 628/5. Na działce usytuowany jest wolnostojący budynek gospodarczy – hala o jednym pomieszczeniu z kilkoma oknami częściowo zamurowanymi. Widoczne zwilgocenie i zagrzybienie ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz ubytki tynku na ścianach zewnętrznych. Budynek nie jest zabezpieczony. budynek nadaje się do użytkowania po wykonaniu remontu niezbędnego dla przyszłego jego przeznaczenia.

Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Działka położona jest na terenie po byłej fabryce materiałów wybuchowych i produkcji zbrojeniowej ujętym w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym  przedmiotowa nieruchomość podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).

Na nieruchomości nie przeprowadzono badań pod kątem zanieczyszczenia materiałami chemicznymi oraz wybuchami. W związku z tym na nieruchomości występuje konieczność wykonania takich działań przez nabywcę na własny koszt i na własne ryzyko. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za powyższe wady z tytułu rękojmi.

Teren stanowi potencjalne (trudne do określenia) zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka leży na terenie ozn. symbolem ZM 11 – PS, KS,PB,U: tereny istniejących obiektów kubaturowych, dróg, urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody.

Teren ten przeznacza się do prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Możliwe jest przystosowanie obiektów dla celów produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, handlu hurtowego, różnego rodzaju baz itp. . Zakłada się możliwość stworzenia uprzywilejowanych stref ekonomicznych. Przy zagospodarowaniu obiektów należy doprowadzić do pełnej sprawności urządzenia i sieci uzbrojenia terenu oraz układ komunikacyjny. Dopuszczalna jest rozbudowa, dobudowa i modernizacja obiektów istniejących oraz budowa obiektów nowych jako uzupełnienia.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7

Działka 628/2 obręb Jeziory Wysokie

Post Image

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

63 000,00

Nr działki i miejsce położenia:

628/2 obręb Jeziory Wysokie

Księga wieczysta:

ZG1R/00021736/9

Pow. w ha:

0,0465

Wadium w zł:

6300,00 zł

Termin wpłacenia wadium:

do 22-08-2022

Termin przetargu:

26-08-2022

Godzina przetargu:

09:00

Opis nieruchomości

Działka zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów stanowi:

Bz – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe.

Działka nr 628/2 posiada kształt zbliżony do prostokąta o prostych granicach, korzystnej konfiguracji, przeciętnym nasłonecznieniu w obrębie której znajduje się kilka drzew o niskiej wartości użytkowej ponadto działka jest zakrzewiona, zachwaszczona, z kilkoma studzienkami wodno-kanalizacyjnymi (bez pokryw), bez ogrodzenia z bezpośrednim dostępem (wjazdem) z drogi nr 628/5. Na działce usytuowany jest wolnostojący budynek gospodarczy – hala o jednym pomieszczeniu z kilkoma oknami częściowo zamurowanymi. Widoczne zwilgocenie i zagrzybienie ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz ubytki tynku na ścianach zewnętrznych. Budynek nie jest zabezpieczony. budynek nadaje się do użytkowania po wykonaniu remontu niezbędnego dla przyszłego jego przeznaczenia.

Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Działka położona jest na terenie po byłej fabryce materiałów wybuchowych i produkcji zbrojeniowej ujętym w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym  przedmiotowa nieruchomość podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).

Na nieruchomości nie przeprowadzono badań pod kątem zanieczyszczenia materiałami chemicznymi oraz wybuchami. W związku z tym na nieruchomości występuje konieczność wykonania takich działań przez nabywcę na własny koszt i na własne ryzyko. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za powyższe wady z tytułu rękojmi.

Teren stanowi potencjalne (trudne do określenia) zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka leży na terenie ozn. symbolem ZM 11 – PS, KS,PB,U: tereny istniejących obiektów kubaturowych, dróg, urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody.

Teren ten przeznacza się do prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Możliwe jest przystosowanie obiektów dla celów produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, handlu hurtowego, różnego rodzaju baz itp. . Zakłada się możliwość stworzenia uprzywilejowanych stref ekonomicznych. Przy zagospodarowaniu obiektów należy doprowadzić do pełnej sprawności urządzenia i sieci uzbrojenia terenu oraz układ komunikacyjny. Dopuszczalna jest rozbudowa, dobudowa i modernizacja obiektów istniejących oraz budowa obiektów nowych jako uzupełnienia.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7