ZARZĄDZENIE NR 183/17
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej działki nr 269, położonej w obrębie Brody

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową w składzie :

1. Pan Juliusz Dudziak – Przewodniczący Komisji
2. Pan Wojciech Gwoździński – Członek Komisji
3. Pani Sylwia Klepadło – Członek Komisji
4. Pan Marian Kowalski – Członek Komisji

§ 2.

1. Celem Komisji jest przeprowadzenie pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki nr  269 o powierzchni 0,1188 ha, położonej w obrębie Brody.
2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. Przygotowanie regulaminu przetargowego, stanowiącego załącznik nr 2 do  niniejszego zarządzenia,
2. Poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,
3. Sporządzenie protokołu z przetargu.

§ 4.

Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja rozwiązuje się.

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Księga wieczysta:

ZG1R/00055718/4

Nr działki i miejsce położenia:

269 obręb Brody

Pow. w ha:

0,1188

Cena wywoławcza w zł:

28 512

Wadium w zł:

2 900

Termin wpłacenia wadium:

do 05-05-2017

Termin przetargu:

09-05-2017

Godzina przetargu:

10:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w m. Brody, z dojazdem z ul. Polnej drogami wewnętrznymi (ozn. jako dz. nr 46/25 i nr 60). Działka składa się z dwóch różnych części, większa z trzech stron ogrodzona płotem z siatki w ramach, od strony wschodniej granicząca z drogą (ozn. dz. nr 60), od strony południowej z posesją zabudowaną budynkiem przychodni i budynkami garażowymi. Ta część działki jest równa, dobrze nasłoneczniona, zadbana, wykoszona, z kilkoma drzewami. Druga część jest znacznie mniejsza, nieogrodzona, to wąski i długi pas gruntu bezpośrednio przylegający do drogi (oz. dz. nr 46/25) z jednym drzewem, zakrzewiona i zachwaszczona z nierozplantowaną ziemią. Teren obejmujący przedmiotową działkę znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej z doprowadzonymi sieciami: energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telefoniczną. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Nieruchomość wolna od obciążeń  i zobowiązań.

Nieruchomość zlokalizowana na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Brody ujętego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Pozostałe informacje

Do ceny zakupu nieruchomości dolicza się koszty dokumentacji i wyceny w wysokości: 1.195,50 zł brutto. Do ustalonej ostatecznie wartości nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) naliczony zostanie 23 % podatek VAT, o który powiększona zostanie cena sprzedaży. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania: tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej).

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z  majątku odrębnego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Brody. Wadium w podanej wysokości i terminie należy wnosić w kasie Urzędu Gminy w Brodach pokój nr 3 do godz. 14.00 lub na konto BZ WBK o/Lubsko Nr 22 1090 1564 0000 0000 5600 1658. Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, upoważnia ono do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działkę wymienioną w dowodzie wpłaty. W  przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 05.05.2017 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny oraz koszty dokumentacji i wyceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W  przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brody.

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7