Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

35.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

numer ewidency 172/1 o powierzchni 0,1700 ha, położona w obrębie Nabłoto

Księga wieczysta:

ZG1R/00062616/1

Pow. w ha:

0,17

Wadium w zł:

3.500,00

Termin wpłacenia wadium:

do 18-09-2023

Termin przetargu:

22-09-2023

Godzina przetargu:

10:00

Opis nieruchomości

OBECNE UŻYTKOWANIE: zabudowana działka gruntu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/62/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 4 sierpnia 1999 r. z późn. zm.  dla ww. działki ustalono następujące funkcje:
– tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.
Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7