Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

15000,00

Nr działki i miejsce położenia:

267/4 obręb Biecz

Księga wieczysta:

ZG1R/00019183/0

Pow. w ha:

0,0829 ha

Wadium w zł:

1500,00

Termin wpłacenia wadium:

do 29-08-2022

Termin przetargu:

02 września 2022 r.

Godzina przetargu:

10:30

Opis nieruchomości

Nieruchomość rolna, niezabudowana, nieogrodzona, uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową. Działka o kształcie zbliżonym do rombu, o prostych granicach, o korzystnej konfiguracji terenu, bardzo dobrze nasłoneczniona, wieloletni odłóg zachwaszczony, zadrzewiony i zakrzewiony z drzewkami samosiejkami, w tym również drzewkami owocowymi, z resztkami ogrodzenia. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna NN z drewnianym słupem znajdującym się przy granicy z dz. nr 268, co powoduje, że na chwilę obecną działka nie nadaje się pod zabudowę.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest jako: grunty orne klasy RV. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/62/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 4 sierpnia 1999 r. z późn. zm.  dla ww. działki ustalono następujące funkcje:

– teren w granicach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa.

Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji. Działka nie jest przeznaczona do zalesienia.

Pozostałe informacje

działka położona około 20 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 10 km do miejscowości Brody, około 15 km do miasta Lubsko, około 18 km do miasta Gubin

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7