Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

35000,00

Nr działki i miejsce położenia:

125/11 obręb Zasieki

Księga wieczysta:

ZG1R/00018206/1

Pow. w ha:

0,1300

Wadium w zł:

3500,00

Termin wpłacenia wadium:

do 29-08-2022

Termin przetargu:

02 września 2022 r.

Godzina przetargu:

09:30

Opis nieruchomości

Działka zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów stanowi: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

Nieruchomość niezabudowana, wolna od obciążeń i zobowiązań. Teren zakrzaczony i zadrzewiony. Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta, równa, dobrze nasłoneczniona. Teren obejmujący przedmiotową działkę znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z doprowadzonymi sieciami: energetyczną i wodociągową. Brak sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 125/9 obręb Zasieki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zasieki zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIII/116/95 r. z  dnia 28 grudnia 1995 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego nr 2 poz. 15 z dnia 20 lutego 1996 r.) ma określone następujące przeznaczenie: Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji, z dopuszczeniem lokalizacji budynków gospodarczych przy zachowaniu przepisów sanitarnych. Wysokość nowych budynków mieszkalnych przeciętnie 2 kondygnacje, dachy strome.

Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji.

Pozostałe informacje

działka położona około 3 km do przejścia granicznego Zasieki – Forst (Niemcy), około 10 km do miejscowości Brody, około 25 km do miasta Lubsko, około 35 km  do miasta Gubin

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7