Wójt Gminy Brody ogłasza:

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

70.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

Działka nr 219 obręb Zasieki

Księga wieczysta:

ZG1R/00018206/1

Pow. w ha:

0,34

Wadium w zł:

7.000,00

Termin wpłacenia wadium:

do 18-09-2023

Termin przetargu:

22-09-2023

Godzina przetargu:

11:00

Opis nieruchomości

Działka jest w części użytkowana przez właściciela nieruchomości przyległej (na której znajduje się blaszany garaż oraz ogródek przydomowy z częścią rekreacyjną). Zgodnie z oświadczeniem właściciela nieruchomości przyległej, po wygranym przetargu część ta zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego. Mankamentem działki jest utrudniająca jej zabudowę,  napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia z trójrogim słupem betonowym, poprowadzona na całej długości działki wzdłuż drogi prowadzącej do miejscowości Brożek. Linia ta poprowadzona jest w odległości od 6 do 12 m do granicy działki na całej jej długości, ograniczając jej powierzchnię o około 600 m2.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 219 obręb Zasieki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zasieki zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Brody Nr XIII/116/95 r. z dnia 28 grudnia 1995 r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego nr 2 poz. 15 z dnia 20 lutego 1996r.) ma określone następujące przeznaczenie: Tereny istniejącej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytków rolnych. Funkcja terenów osadniczo – rolna. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji. Możliwość lokalizacji nowej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej ogrodniczej oraz usług, z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego przy zachowaniu wymogów związanych z ochroną środowiska i przepisów sanitarnych. Architektura nowej zabudowy winna nawiązywać gabarytami i charakterem do zabudowy istniejącej.

W ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Żarach grunt oznaczony symbolem: Ps VI.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7