Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

45.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

Działka nr 13/1 obręb Jasienica

Księga wieczysta:

ZG1R/00061981/3

Pow. w ha:

0,25

Wadium w zł:

4.500,00

Termin wpłacenia wadium:

do 03-07-2023

Termin przetargu:

07-07-2023

Godzina przetargu:

10:00

Opis nieruchomości

OBECNE UŻYTKOWANIE: grunt nieużytkowany

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/62/99 Rady Gminy w Brodach z dnia 4 sierpnia 1999 r. z późn. zm.  dla ww. działki ustalono następujące funkcje:
– strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7