Wójt Gminy Brody ogłasza:

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

1.100.000,00

Nr działki i miejsce położenia:

628/6 obręb Jeziory Wysokie

Księga wieczysta:

ZG1R/00021736/9

Pow. w ha:

9,7148

Wadium w zł:

110.000,00

Termin wpłacenia wadium:

do 27-03-2023

Termin przetargu:

31-03-2023

Godzina przetargu:

09:00

Opis nieruchomości

Działka zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów stanowi:

Ls – las – o powierzchni 9,3691 ha; oraz

Bz – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe – o powierzchni 0,3457 ha

Działka nr 628/6 posiada kształt rombu, ma proste granice, teren jest płaski nie licząc dużej wydmy na powierzchni ca 0.13 ha, przekopany przez żołnierzy, z licznymi studzienkami, ruinami po całkowicie zburzonych budynkach i budowlach w tym murki i mury oporowe i ochronne. Działka nr 628/6 ma bezpośredni wjazd z drogi nr 628/5. Teren po nasadzeniach nierówny (bruzdy), dodatkowo poryty przez zwierzynę leśną. Na działce usytuowany jest wolnostojący mały o jednym pomieszczeniu oraz różnych poziomach i nieznanym przeznaczeniu, o wymiarach 3,00 x 7,60 m i powierzchni użytkowej – 22,80 m2 możliwy do wykorzystania na cele gospodarcze, magazynowe itp. Ściany z cegły otynkowane, posadzka betonowa, strop żelbetowy, dach płaski stropodach żelbetowy, bez ram okiennych i bez skrzydeł drzwiowych, bez instalacji. Na działce znajdują się również ruiny wysadzonej bardzo dużej kotłowni, otoczonej różnymi budowlami już zdewastowanymi o nieznanym przeznaczeniu.

Działka położona jest na terenie po byłej fabryce materiałów wybuchowych i produkcji zbrojeniowej ujętym w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym  przedmiotowa nieruchomość podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).

Na nieruchomości nie przeprowadzono badań pod kątem zanieczyszczenia materiałami chemicznymi oraz wybuchami. W związku z tym na nieruchomości występuje konieczność wykonania takich działań przez nabywcę na własny koszt i na własne ryzyko. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za powyższe wady z tytułu rękojmi.

Teren stanowi potencjalne (trudne do określenia) zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka leży na terenie ozn. symbolem ZM 11 – PS, KS,PB,U: tereny istniejących obiektów kubaturowych, dróg, urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody.

Teren ten przeznacza się do prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Możliwe jest przystosowanie obiektów dla celów produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, handlu hurtowego, różnego rodzaju baz itp. . Zakłada się możliwość stworzenia uprzywilejowanych stref ekonomicznych. Przy zagospodarowaniu obiektów należy doprowadzić do pełnej sprawności urządzenia i sieci uzbrojenia terenu oraz układ komunikacyjny. Dopuszczalna jest rozbudowa, dobudowa i modernizacja obiektów istniejących oraz budowa obiektów nowych jako uzupełnienia.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7