Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

67 000,00

Nr działki i miejsce położenia:

628/3 obręb Jeziory Wysokie

Księga wieczysta:

ZG1R/00021736/9

Pow. w ha:

0,0548

Wadium w zł:

6700,00 zł

Termin wpłacenia wadium:

do 22-08-2022

Termin przetargu:

26-08-2022

Godzina przetargu:

09:30

Opis nieruchomości

Działka zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów stanowi:

Bz – tereny rekreacyjno- wypoczynkowe.

Działka nr 628/3 posiada kształt zbliżony do prostokąta o prostych granicach, korzystnej konfiguracji, przeciętnym nasłonecznieniu w obrębie której znajduje się kilka drzew o niskiej wartości użytkowej ponadto działka jest zakrzewiona, zachwaszczona, z kilkoma studzienkami wodno-kanalizacyjnymi (bez pokryw), bez ogrodzenia z bezpośrednim dostępem (wjazdem) z drogi nr 628/5. Na działce usytuowany jest wolnostojący budynek gospodarczy – hala o jednym pomieszczeniu z kilkoma oknami częściowo zamurowanymi. Widoczne zwilgocenie i zagrzybienie ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz ubytki tynku na ścianach zewnętrznych. Budynek nie jest zabezpieczony. budynek nadaje się do użytkowania po wykonaniu remontu niezbędnego dla przyszłego jego przeznaczenia.

Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.

Działka położona jest na terenie po byłej fabryce materiałów wybuchowych i produkcji zbrojeniowej ujętym w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. W związku z tym  przedmiotowa nieruchomość podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).

Na nieruchomości nie przeprowadzono badań pod kątem zanieczyszczenia materiałami chemicznymi oraz wybuchami. W związku z tym na nieruchomości występuje konieczność wykonania takich działań przez nabywcę na własny koszt i na własne ryzyko. Gmina nie będzie ponosić odpowiedzialności za powyższe wady z tytułu rękojmi.

Teren stanowi potencjalne (trudne do określenia) zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka leży na terenie ozn. symbolem ZM 11 – PS, KS,PB,U: tereny istniejących obiektów kubaturowych, dróg, urządzeń sieciowych przemysłu zbrojeniowego, położonych na obszarze lasu komunalnego gminy Brody.

Teren ten przeznacza się do prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Możliwe jest przystosowanie obiektów dla celów produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, handlu hurtowego, różnego rodzaju baz itp. . Zakłada się możliwość stworzenia uprzywilejowanych stref ekonomicznych. Przy zagospodarowaniu obiektów należy doprowadzić do pełnej sprawności urządzenia i sieci uzbrojenia terenu oraz układ komunikacyjny. Dopuszczalna jest rozbudowa, dobudowa i modernizacja obiektów istniejących oraz budowa obiektów nowych jako uzupełnienia.

Pozostałe informacje

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7