Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Cena wywoławcza w zł:

52.687,00

Nr działki i miejsce położenia:

44/19 obręb Zasieki

Księga wieczysta:

ZG1R/00018206/1

Pow. w ha:

0,2773

Wadium w zł:

5.300

Termin wpłacenia wadium:

do 03-10-2016

Termin przetargu:

07-10-2016

Godzina przetargu:

10:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana z zadrzewieniem i zakrzaczeniem, zagruzowana, wieloletni odłóg, nieogrodzona. Działka skrajna, narożna, z dojazdem od drogi wojewódzkiej nr 289 krótką drogą gruntową (dz. nr 45) o przejezdnej samochodem osobowym nawierzchni, oraz szerszą ale dłuższą drogą gruntową (dz. nr 43), częściowo wybrukowaną kamieniem polnym, częściowo utwardzonej tłuczniem. Działka duża, o kształcie zbliżonym do prostokąta ( z wyciętą prostokątną częścią działki na poszerzenie wjazdu na drogę wewnętrzną – dz. nr 44/20), dobrze nasłoneczniona. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. W miejscowości Zasieki brak jest sieci kanalizacyjnej. W pobliżu nieruchomości znajduje się apteka, stacja paliw i restauracja. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

3-MUT: teren o funkcji rekreacyjno – usługowej, dla którego ustalono realizację obiektów: pensjonatowych i hotelowych; dopuszcza się realizację obiektów: gastronomicznych, mieszkaniowych na kondygnacjach powyżej parteru, małej architektury, infrastruktury technicznej oraz parkingów dla samochodów osobowych dla obsługi obiektów realizowanych na terenie nieruchomości; zakazuje się realizacji obiektów o funkcji: rzemieślniczej, produkcyjnej, przemysłowej, obsługi komunikacji w tym stacji paliw.

Pozostałe informacje

Do ceny zakupu nieruchomości dolicza się koszty dokumentacji i wyceny w wysokości: 1.660,50 zł brutto.

Do ustalonej ostatecznie wartości nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1064 ze zm.) naliczony zostanie 23 % podatek VAT, o który powiększona zostanie cena sprzedaży.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania: tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej).

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z  majątku odrębnego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Brody.

Wadium w podanej wysokości i terminie należy wnosić w kasie Urzędu Gminy w Brodach pokój nr 3 do godz. 14.00 lub na konto BZ WBK o/Lubsko Nr 22 1090 1564 0000 0000 5600 1658. Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, upoważnia ono do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działkę wymienioną w dowodzie wpłaty. W  przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 03.10.2016 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny oraz koszty dokumentacji i wyceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W  przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brody.

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7