ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Działając na podstawie art. 30  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr IV/16/11 Rady Gminy Brody w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brody oraz uchwałą nr XLIX/264/24 Rady Gminy Brody z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Brodach w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego i  Zasłużonego Obywatela Gminy Brody oraz uchwalenia regulaminu nadania tytułu

zawiadamiam, że w okresie od 26 lutego 2024 r.  do 30 kwietnia 2024 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Brodach w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego i  Zasłużonego Obywatela Gminy Brody oraz uchwalenia regulaminu nadania tytułu.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać:
a)pisemnie na adres: Urząd Miejski Brody Rynek 2, 68-343 Brody lub
b)drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@brody.pl
Wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi i wnioski  zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zakończenia konsultacji, z zastrzeżeniem pkt 3.
Nie będą rozpatrywane uwagi i wnioski nie dotyczące przedmiotu badania, niezawierające danych podmiotu zgłaszającego oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu. Projekt uchwały w dniu 26 lutego 2024 r. zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brody.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie internetowej www.brody.pl a także tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Brody.

Pełniąca Obowiązki Burmistrza Brodów
Beata Kowalczuk