UWAGA – NABORY WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH!!!

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach PROJEKTÓW GRANTOWYCH, w zakresie:

  • NABÓR NR 1/2019/G – w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Inicjatywy wzmacniające więzi społeczne w tym działania aktywizujące grupy defaworyzowane;
  • NABÓR NR 2/2019/G – w ramach Przedsięwzięcia 3.2.2 Zachowanie lokalnego dziedzictwa – inicjatywy związane z dziedzictwem lokalnym.

Termin naborów: 25.11. – 13.12.2019r.

Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD: www.grupaluzycka.pl.