Działając na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XLIX/264/24 Rady Gminy Brody z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Brodach w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego i  Zasłużonego Obywatela Gminy Brody oraz uchwalenia regulaminu nadania tytułu zawiadamiam, że w okresie od 26 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Brodach w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego i  Zasłużonego Obywatela Gminy Brody oraz uchwalenia regulaminu nadania tytułu. Ogłoszenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zasadach i trybie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i we wszystkich miejscowościach Gminy Brody oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Brody:  www.brody.pl oraz w BIP Urzędu Miejskiego Brody.

            W wyznaczonym terminie nie złożono żadnych uwag lub wniosków do projektu, w związku z czym zgodnie z § 6 ust. 2 ww. uchwały konsultacje uznaje się za ważne.

Brody, 6 maja 2024 r.