Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Brody

Koniec roku to doskonały czas na spojrzenie wstecz i dokonanie pewnych podsumowań. Bilansu tego co się nam udało, a co się nie powiodło. Dla mnie osobiście jest to także okazja do podsumowania nie tylko tego roku, ale i półmetka obecnej kadencji.

08 grudnia minęły dwa lata kiedy po raz drugi złożyłem ślubowanie na stanowisku Wójta Gminy Brody. Pragnę w tym miejscu podziękować Radnym Rady Gminy Brody, pracownikom Urzędu Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych za pomoc w realizacji zadań, które udało nam się w tym okresie dokonać.

Dziękuję również mieszkańcom naszej gminy za wszystkie słowa wsparcia i sympatii.

W związku z zakończeniem naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007 – 2013, świadomie podjęliśmy decyzję o ograniczeniu wydatków inwestycyjnych na rzecz spłaty kredytów zaciągniętych na inwestycje zrealizowane w latach 2010 -2014. Daje nam to nowe możliwości sięgania po środki finansowe UE w obecnej perspektywie.

Przystępując do wyborów w 2014 roku zaoferowałem Państwu konkretny, 11 punktowy program wyborczy. Dziś jest dobra okazja do krótkiej analizy, na jakim etapie realizacji tego programu jesteśmy.

 1. Adaptacja budynku po byłej strażnicy Straży Granicznej w Zasiekach na mieszkania socjalne.

–  Inwestycja jest na finalnym etapie realizacji. Dzięki złożonemu na moje polecenie wnioskowi, udało się nam pozyskać na ten cel: 129.987,63  zł dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Miejscowości Datyń i Suchodół.

–  W związku z brakiem zgody Starostwa Powiatowego w Żarach  na wejście w pas drogi powiatowej, musieliśmy zmienić część dokumentacji. Całość dokumentacji została uzgodniona ze Starostwem Powiatowym i uzyskaliśmy wszelkie wymagane zezwolenia z  pozwoleniem na budowę włącznie. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014 -2020. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia: 3.680461,87 zł. W przypadku przyznania dofinansowania inwestycja rozpocznie się w 2017 roku.

 1. Modernizacja ulic Wolności i Górnej w Brodach.

–   Została opracowana i uzgodniona dokumentacja na przebudowę ulic Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego. 08 grudnia wspólny projekt Żar, Lubska, Brodów i Forstu został pozytywnie oceniony przez Komitet Monitorujący i jako jeden z trzech został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia: 3.575.262,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE: 2.990.194,00 zł Wkład własny: 585.068,00zł.

Inwestycja rozpocznie się w 2017 roku.

 1. Wznowienie remontu drogi do Zespołu Szkół w Brodach

–   Obecna droga dojazdowa z parkingiem została wykonana zgodnie z sugestiami i zaleceniami Radnych – członków komisji Oświaty, pomimo sugestii moich i pracowników Urzędu, że tzw. wariant bez kosztowy na dłuższą metę nie zda egzaminu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Ten punkt traktuję jako osobiste niepowodzenie. Nie oznacza to jednak, że przy sprzyjających okolicznościach do tematu nie powrócę w przyszłości.

 1. Przebudowa drogi gminnej Brody – Jeziory Dolne – Suchodół.

– Dokumentacja budowlana na przebudowę  w/w drogi jest w końcowej fazie opracowania (uzgodnienia i zezwolenia).

W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę oraz pojawienia się możliwości na uzyskanie dofinansowania, zostanie złożony stosowny wniosek.

 1. Wsparcie finansowe budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

–  Na podstawie opracowanej na zlecenie Urzędu Gminy Koncepcji Gospodarki Ściekowej dla Gminy Brody, Rada Gminy poparła złożony przeze mnie projekt Uchwały o wsparciu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, na których budowa kanalizacji zbiorczej jest nieuzasadniona ekonomicznie.

W roku 2016 na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono 30.000 tys. zł. W latach następnych program będzie kontynuowany.

 1. Remont budynku przedszkola i filii biblioteki publicznej w Bieczu

–  Zgodnie z wolą większości Rady budynek filii Biblioteki Publicznej został notarialnie przekazany Gminnej Instytucji Kultury i stanowi on część niepieniężną wkładu własnego. Został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Czekamy na decyzję Komisji Oceniającej. Całkowity koszt projektu: 821.982,00 zł. Dofinansowanie ze środków MKiDN: 616.478,00 zł; Wkład własny: 205.495,00 w tym wkład finansowy 89.627 zł.

–  Dla Przedszkola w Brodach opracowywany jest Plan Funkcjonalno – Użytkowy, w przypadku ogłoszenia naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na budowę i rozbudowę infrastruktury przedszkolnej zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania.

 1. Opracowanie dokumentacji Budowlanej i kosztorysu adaptacji Świetlicy w Brodach na Gminne Centrum Kultury i Informacji Turystycznej.

–  Opracowano Plan Funkcjonalno – Użytkowy na utworzenie w byłej świetlicy Trangranicznego Centrum Kulturowego i Informacji Turystycznej. 14 grudnia zostało podpisane Porozumienie Partnerskie pomiędzy miastem Forst i Gminą Brody, na mocy którego zostanie złożony w ramach EWT wspólny projekt pn. „Bewahren und Entwickeln / Zachować i Rozwinąć – rewaloryzacja historycznych przestrzeni krajobrazowych oraz kultury budownictwa dla Europejskiego Związku Parków Łużyckich w kontekście wspólnej strategii turystycznej dla miasta Forst i Gminy Brody”. Wartość projektu: 3.246.000 zł. Dofinansowanie ze środków UE: 2.758,000 zł. Wkład własny: 487.000 zł.

 1. Budowa utwardzonej ścieżki na cmentarzu komunalnym w Brodach i montaż stałego oświetlenia.

–  Dokumentacja budowlana na przebudowę  alei cmentarnej jest w końcowej fazie opracowania (uzgodnienia i zezwolenia). Zadanie to obejmuje również dobudowę odcinka drogi od zjazdu z drogi wojewódzkiej 289 do bramy cmentarza. Środki na to zadanie zostały przeze mnie zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2017. W przypadku uzyskania pozwolenia na przebudowę zadanie zostanie wykonane w 2017 roku.

 1. Należy kontynuować rewitalizację brodzkiego Parku w ramach Seminariów Parkowych.

–  W bieżącym roku została opracowana i uzgodniona z LWKZ koncepcja dalszej rewitalizacji przypałacowego Parku w Brodach. Koszt opracowania: 40.000 zł. Na jej podstawie możliwe będzie kontynuowanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych w Parku. Dzięki przynależności Gminy Brody do Europejskiego Związku Parków Łużyckich, Polsko – Niemieckie Seminaria Parkowe będą kontynuowane w przyszłych latach.

W październiku 2017 r. planowana jest VI edycja Polsko – Niemieckiego Seminarium Parkowego. Wierzę na liczny i czynny udział z Państwa strony. Środki finansowe na ten cel będą pochodzić z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr.

 1. Wspieranie inicjatyw mających na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnych.

–  Wciągu minionych dwóch lat sołectwa, których mieszkańcy wykazali się inicjatywą i zaangażowaniem w pracy na rzecz poprawy infrastruktury i estetyki sołectwa mogli liczyć na wszechstronną pomoc i wsparcie ze strony mojej i pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

Ponadto:

– Dzięki wnioskowi Urzędu Gminy pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki  w wysokości: 137.600,00   zł. na termomodernizację i remont Sali gimnastycznej oraz pomieszczeń przyległych przy Zespole Szkół w Brodach. Koszt całkowity: 417.252,41 zł. Środki własne:279.558,44 zł

– Dzięki wnioskowi Urzędu Gminy Brody pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000 zł na budowę siłowni zewnętrznej przy zespole boisk „Orlik” w Brodach w ramach projektu Lubuskie Siłownie pod Chmurką.

–   Przeprowadziliśmy remont pomieszczeń oraz renowację nawierzchni płyty boiska na obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012”.

–   Dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządu gminnego w wysokości 20.000 zł zakupiony został nowy radiowóz dla Posterunku Policji w Brodach.

–   Została zbudowana nowa, promocyjna strona internetowa gminy. www.brody.pl

Zadłużenie Gminy Brody na 31.12. 2014 r. wynosiło: 2.998.760,02 zł.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2016 r. będzie wynosić: 1.443.303,00 zł

Spłata rat kredytowych odbywa się terminowo z dochodów uzyskiwanych przez gminę.

Wg wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, gmina Brody z kwotą 1.676,72 zł plasuje się na drugim miejscu w powiecie Żarskim. Wyprzedza nas jedynie Miasto Żary z kwotą 1.899,13 zł.

Szanowni Państwo!

Jak widzicie, te dwa lata minęły nam pracowicie. Powie ktoś, że można było zrobić więcej! Pewnie tak, ale nie zawsze udaje się zrobić wszystko to, co zamierzamy.

Jednak prawdziwe wyzwania stoją przed nami w 2017 roku! Dwie duże inwestycje: przebudowa ulic Wolności, Szkolnej i Pl. Zamkowego oraz budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Datyń to łącznie koszt ponad 7 milionów złotych. Stąd moja decyzja o zawieszeniu w przyszłym roku organizacji „Biesiady w Brodach”. Ta decyzja jest podyktowana dwoma względami. Po pierwsze względami bezpieczeństwa (miejsce imprezy będzie już w tym czasie placem budowy), a drugi to względy finansowe. Przy tak dużych inwestycjach należy ograniczać wydatki bieżące i na tzw. imprezy promocyjne. Ponieważ jest to już ostatnia okazja na sięgniecie po tak duże środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, chcemy maksymalnie wykorzystać tę możliwość. Nie oznacza to jednak, że całkowicie rezygnuję z „Biesiady”. Wierzę, że powróci ona, ale w nieco zmienionej formule.

Kończąc życzę Państwu i sobie, aby ten nadchodzący 2017 rok był zdecydowanie lepszy od tego, który mija. Żeby przyniósł nam dni pełne wiary we własne możliwości, nadziei, gdy coś idzie nie tak oraz miłości osób, na których naprawdę nam zależy.

Aby udało się nam zrealizować wszystkie zadania, które przed sobą stawiamy. Natomiast w chwilach zwątpienia, żebyśmy mieli przy sobie ludzi, którzy nas wesprą, i na których będziemy mogli liczyć!

Do siego roku!

Ryszard Kowalczuk

Wójt Gminy Brody

Ulotka wyborcza Wójta Ryszarda Kowalczuka - 2014 r.