Nazwa zadania: PROGRAM MALUCH + 2022-2029. KLUB DZIECIĘCY W BRODACH. 

W ramach realizacji zadania:

 • zostanie utworzonych 10 miejsc w klubie dziecięcym
 • wśród zaplanowanych prac należy wymienić:
 • adaptację obiektu poprzez przystosowanie:
 • sali zajęciowej
 • gabinetu do zajęć indywidualnych
 • odnowienie ciągu komunikacyjnego – korytarza
 • remont i przystosowanie pomieszczenia sanitarnego – łazienki wraz z zakupem wyposażenia
 • prace dekarskie obejmujące naprawę połaci dachowej znajdującej się bezpośrednio nad gabinetem do zajęć indywidualnych
 • budowę obiektu budowlanego:
 • opracowanie dokumentacji budowlanej
 • budowa wózkarni wraz z zabezpieczeniem ciągu komunikacyjnego – położenie chodnika do wózkarni
 • postawienie ogrodzenia przystosowanego dla potrzeb klubu dziecięcego przy wejściu do budynku

zakup i montaż wyposażenia

 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych
 • wyposażenie placu zabaw
 • zasadzenia zieleni przy budynku
 • działania promocyjne i informacyjne

 

Realizacja zadania ma na celu utworzenie nowej instytucji – klubu dziecięcego – w budynku istniejącego Przedszkola samorządowego  w Brodach.

Grupami docelowymi realizacji zadania są rodzice i opiekunowie oraz dzieci, do ukończenia 3 rok życia w danym roku szkolnym.

Efektami rzeczowymi  realizacji zadania będzie wybudowanie 1 budynku tzw. wózkarni wraz z zabezpieczeniem ciągu komunikacyjnego (budowa chodnika) oraz adaptacja 4 pomieszczeń, wyposażenie placu zabaw, aranżacja zieleni oraz budowa, przystosowanego do potrzeb klubu dziecięcego, ogrodzenia przy wejściu do budynku i promocja projektu.

W rezultacie realizacja zadania umożliwi powstanie i funkcjonowanie na terenie Gminy Brody nowej instytucji w zakresie opieki nad małymi dziećmi tj. klubu dziecięcego dla 10 dzieci, stanowiącego zbiorową formę opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

Wartość zadania ogółem:  441 102,60 zł

Środki dofinansowania (środki KPO/FERS): 358 620,00 zł