Protokół
z przebiegu konsultacji społecznych

Projektodawca – Wójt Gminy Brody
Tytuł projektu uchwały, który podlegał konsultacji:
Uchwała w sprawie Statutu Sołectwa – wzorcowy projekt dla wszystkich sołectw w Gminie Brody)

Forma przeprowadzenia konsultacji:

  1. zamieszczenie formularza wraz z projektem uchwały w BIP
  2. przesłanie projektu uchwały wraz z formularzem sołtysom.

Termin przeprowadzania konsultacji: od 2 stycznia do 18 stycznia 2019r.

Wynik przeprowadzonych konsultacji:
– Nie wpłynęła żadna pisemna  opinia w sprawie projektu uchwały dotyczącej statutu sołectwa. Na posiedzeniach komisji rady gminy Brody w dniach 8 i 11 stycznia 2019r. dyskutowano nad zapisami § 11 i § 26, 27, 28 projektu uchwały. Po dyskusji wprowadzono zmiany, które zaakceptował radca prawny.

Osoba odpowiedzialna
za przeprowadzenie konsultacji
Halina Wysługocka

Brody, dnia 21.01.2019r.