Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny program Operacyjny – Lubuskie 2020

Projekt realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pt. „ Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego w Brodach”.

Numer wniosku: RPLB.09.03.01-08-0020/17

Celem projektu jest poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Brody umożliwiającej rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remont budynku przedszkola, doposażenie w sprzęt dydaktyczny.

Okres realizacji : Wszystkie prace projektowe należy zakończyć do 20 grudnia 2017r. a prace remontowe i wyposażenie do 30 maja 2018r.

Koszty projektu:

Nazwa źródła finansowania wydatki ogółem wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne
Środki wspólnotowe 1 275 262,32 1 275 262,32
Środki własne 321 462,18 225 046,34 96 724,50
Razem: 1 596 724,50 1 500 308,66 96 724,50
Poziom dofinansowania 85%