Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Brody z Funduszu SprawiedliwościWspółfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

W dniu 28.12.2021 r. Zastępca Wójta Gminy Brody przekazał Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Brody sprzęt i wyposażenie ratownictwa technicznego i medycznego, którego zakup „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Przekazanie było finalnym etapem złożenia przez Gminę Brody wniosku na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W przekazaniu uczestniczyła Pani Olimpia Tomczyk – Iwko – II Wicewojewoda Lubuski.

Na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośredni na miejscu popełnienia przestępstwa Gmina Brody otrzymała dotację w wysokości 34.650 zł. W dniu 18.10.2021 r. została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Brody zakupiła sprzęt i wyposażenie na kwotę 35.000 zł. Dokonano zakupu pompy zanurzeniowej, kamery termowizyjnej, zestawu PSP R1, ubrania specjalnego – 3 kpl., radiotelefonów – 2 szt. dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Brody. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła 34.650 zł, wkład własny gminy to 350 zł.