OB.0050.56.2016

ZARZĄDZENIE Nr 149/16

Wójta Gminy Brody

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej działki nr 186/2, położonej w obrębie Zasieki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową w składzie :
1. Pan Juliusz Dudziak – Przewodniczący Komisji

2. Pan Wojciech Gwoździński – Członek Komisji

3. Pani Sylwia Klepadło – Członek Komisji

4. Pan Marian Kowalski – Członek Komisji

§ 2.

1. Celem Komisji jest przeprowadzenie pierwszego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki nr  186/2 o powierzchni 0,0476 ha, położonej w obrębie Zasieki.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1. Przygotowanie regulaminu przetargowego, stanowiącego załącznik nr 2 do  niniejszego zarządzenia,

2. Poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,

3. Sporządzenie protokołu z przetargu.

§ 4.

Po rozstrzygnięciu przetargu Komisja rozwiązuje się.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 149/16 Wójta Gminy Brody z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wójt Gminy Brody ogłasza:

pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:

Księga wieczysta:

ZG1R/00018206/1

Nr działki i miejsce położenia:

186/2 obręb Zasieki

Pow. w ha:

0,0476

Cena wywoławcza w zł:

7140

Wadium w zł:

720

Termin wpłacenia wadium:

do 03-10-2016

Termin przetargu:

07-10-2016

Godzina przetargu:

10:30

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, bez zadrzewienia, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przylega do nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych. Od strony północno-wschodniej nieruchomość graniczy bezpośrednio z lasem. Od strony południowo – zachodniej graniczy z posesją zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym.

Przedmiotowy grunt nie stanowi tzw. samodzielnej działki budowlanej i nie może zostać zagospodarowany jako odrębna nieruchomość (ze względu na brak dostępu do drogi publicznej). Przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, ekstensywnej oraz użytków rolnych. Funkcja terenów osadniczo-rolne. Adaptacja zabudowy z możliwością przebudowy, uzupełnień i zmiany funkcji, przy zachowaniu przepisów sanitarnych.

Pozostałe informacje

Do ceny zakupu nieruchomości dolicza się koszty dokumentacji i wyceny w wysokości: 1.441,50 zł brutto. Do ustalonej ostatecznie wartości nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) naliczony zostanie 23 % podatek VAT, o który powiększona zostanie cena sprzedaży.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu w terminie do dnia 03.10.2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie tut. Urzędu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym prawo własności do nieruchomości sąsiedniej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie ww. zgłoszenia oraz wniesienie wadium, w podanej wysokości i terminie w kasie Urzędu Gminy Brody pokój nr 3 do godz. 14.00 lub na konto BZ WBK o/Lubsko Nr 22 1090 1564 0000 0000 5600 1658. Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, upoważnia ono do czynnego uczestnictwa w przetargu tylko na działkę wymienioną w dowodzie wpłaty. W  przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 03.10.2016 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Na dzień przed terminem przetargu tj. w dniu 06.10.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania: tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej).

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z  nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z  majątku odrębnego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061). wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Brody.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny oraz koszty dokumentacji i wyceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W  przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brody.

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Gminy Brody

Rynek 2, pok. nr 2 (sala USC)

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Bliższe informacje: Urząd Gminy Brody, tel. (68) 3712155 w. 203 pok. nr 7