Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – ,,Przygotowanie programów rewitalizacji”Tytuł projektu: ,,Potencjał miejsca kapitałem społecznym – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Brody”

  • zarekomendowany do otrzymania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubuskiego,
  • finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
  • Umowa o dofinansowanie nr DR.III.052.4.2017 z dnia 27.11.2017 r.
  • Kosztorys ze względu na źródła finansowania

Źródło finansowania

Kwota

Udział %

Wnioskowana kwota dotacji

85275,00

90

Wkład własny

9475,00

10

Łączna wysokość projektu

94750,00

100

 

  • Czas trwania projektu: 27.11.2017 r. – 31.03.2018 r.
  • Generalna koncepcja działań rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym gminy Brody jest zorganizowana wokół tematu przewodniego: „Wykorzystanie potencjału miejsca na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej”.
  • Główne założenie dotyczy przezwyciężenia stanu kryzysowego występującego na zdegradowanych obszarach, jednocześnie wprowadzając te tereny na ścieżkę trwałego rozwoju, warunkującego eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk społecznych.