Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja: „Remont Bramy Zasieckiej”,
mająca na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa – ochronę zabytków związanych z dziedzictwem lokalnym oraz wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem lokalnym,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Numer umowy: 00335-6935-UM0410496/18

Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju, poprzez realizację inicjatywy ukierunkowanej na turystykę i dziedzictwo lokalne czyli ochrona obiektu związanego z dziedzictwem lokalnym, poprzez odrestaurowanie zabytkowej bramy miejskiej tzw. „Bramy Zasieckiej” .

Okres realizacji: do 31 grudnia 2019 r.

Nazwa źródła finansowania

całkowite koszty operacji

koszty kwalifikowalne

koszty niekwalifikowalne

Środki wspólnotowe

131 839,00

131 839,00

Środki własne

83 742,00

75 358,13

8 383,87

Razem:

215 581,38

207 197,51

8 383,87

Poziom dofinansowania

63,63%

Po dokonaniu zmian w umowie o przyznaniu pomocy 00335-6935-UM0410496/18 na realizację projektu „Remont Bramy Zasieckiej” Gminie Brody została przyznana pomoc w wysokości: 159 075,00 zł