Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 adresowany jest:
 • do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).
Celem programu jest:
 • czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację,
 • wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.
Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2021 otrzyma wsparcie w wymiarze 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego na rok 2021.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń do w/w programu będziemy rekrutować w pierwszej kolejności osoby:
 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia,
 • posiadające kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM
Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:
 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci),
 • kopii  orzeczenia o stopniu znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne  (I grupa z ZUS, KRUS),
 • karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej eg zmodyfikowanej skali FIM
Program będzie trwał do 31 grudnia 2021 roku.  Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest zgodnie z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Rynek 2, 68-343 Brody od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka do 30.11.2021 r. lub telefonicznie pod nr. tel: 68 371 25 74.