Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – operacja typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Projekt: „Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami i pompowniami ścieków dla miejscowości Datyń, powiat żarski”.

Numer umowy: 00023-65150-UM0400057/17

Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji oraz jednej przydomowej oczyszczalni ścieków poprzez następujące wskaźniki :

– zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę – 1,619km

– systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 2,939km

– przydomowe oczyszczalnie ścieków – szt. 1

Okres realizacji: do 31 sierpnia 2018r.

Koszty projektu:

Nazwa źródła finansowania

całkowite koszty operacji koszty kwalifikowalne

koszty niekwalifikowalne

Środki wspólnotowe

1 959 443zł

1 959 443zł

Środki własne

2 610 592,11

 1 119 990,97

1 490 601,14

Razem:

4 570 035,11

3 079 433,97

1 490 601,14

Poziom dofinansowania

63,63%