Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych organizują spotkania informacyjne dotyczące projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się m.in. umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne oraz kompetencje społeczne.

Spotkania konsultacyjne będą organizowane na terenie całej Polski. Ich celem jest dotarcie do szerokiego grona potencjalnych grantobiorców projektu oraz przedstawienie szczegółowych informacji na temat: zasad i warunków rekrutacji oraz realizacji projektu.

Grantobiorcami projektu mogą być: centra kształcenia ustawicznego, biblioteki i inne instytucje kultury, centra poradnictwa i doradztwa zawodowego o charakterze całożyciowym, uniwersytety ludowe, uniwersytety otwarte, uniwersytety trzeciego wieku, ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, izby rzemieślnicze, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pracodawców, związki zawodowe, instytucje certyfikujące funkcjonujące w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz inne podmioty zaangażowane we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

 Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych:

  • 30.X.2019 r. – Kraków
  • 5.XI.2019 r. – Gdańsk
  • 7.XI.2019 r.  – Białystok
  • 14.XI.2019 r. – Gliwice
  • 15.XI.2019 r. – Lublin
  • 19.XI. 2019 r. – Gorzów Wielkopolski
  • 22.XI.2019 r.  – Grudziądz
  • 25.XI.2019 r. – Olsztyn
  • 28.XI.2019 r. – Rzeszów
  • 4.XII.2019 r. – Warszawa

Szczegółowe informacje o projekcie:

Strona projektu „Szansa”: http://szansa-power.frse.org.pl/#

Strona rejestracji na poszczególne spotkania konsultacyjne: http://szansa-power.frse.org.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne/

Informacje o projekcie na stronie IBE: http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-krajowe/szansa

Ulotka projektowa:  http://www.ibe.edu.pl/images/download/ulotka_PO_WER_Szansa_2019.pdf