Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”
Operacja: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brody”,

mająca na celu wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej,
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Numer umowy: 00060-65150-UM0400081/19

Celem projektu jest wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brody poprzez budowę SUW oraz budowę oczyszczalni przydomowej. W wyniku realizacji operacji zostaną przebudowane dwa ujęcia wody oraz wybudowana stacja uzdatniania wody i przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Środki finansowe przyznane na realizacje operacji obejmują kwotę 742 330,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie okres realizacji: do 15 listopada 2022 r.