W związku z realizacją projektu unijnego pn. „Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim”,  którego założeniem jest uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych, umożliwiających uzupełnienie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu, zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot.  tego przedsięwzięcia.
Celem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej „Nowoczesna Edukacja”, działanie 8.5 ” Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych” RPO Lubuskie 2020, jest zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych- zgodnie z SZOOP RPO-L2020.informujemy, że w/w projekt uwzględnia popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, dlatego Uczestnik Projektu wybiera samodzielnie kurs według swoich potrzeb z Bazy Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Projekt skierowany jest do osób dorosłych (25-64l.) oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych lub pozaszkolnych zamieszkujących województwo lubuskie.

W szczególności projekt jest skierowany do:
– osób 50+
– osób z niepełnosprawnościami
– osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
– osób zamieszkujących obszary wiejskie

W przypadku pytań proszę zainteresowane osoby o  kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 30. Dostępny jest również numer telefonu (68) 451-08-88 wewn. 305 pod którym zainteresowane osoby otrzymają informacje dotyczące całego przedsięwzięcia.
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, lub wysłać pocztą na adres:

4System Polska sp. z o. o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra

Zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej projektu na której dostępne są wszystkie dokumenty rekrutacyjne do pobrania: https://bonlubuskie.4system.com/