Gmina Brody realizuje projekt grantowy Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia, poprzez zakup notebooków dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wyposażenie, przy wsparciu funduszy unijnych, szkoły podstawowej w Brodach, w sprzęt, niezbędny do  realizacji zdalnego nauczania,
który zostanie udostępniony potrzebującym uczniom i nauczycielom.

Działanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,
działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu, a tym samym wysokość dofinansowania z UE wynosi 45 000 zł.