Według informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach akcja gaśnicza prowadzona na terenie firmy DEKO-PROCES została zakończona 3 marca 2017 r. Obiekt przekazano protokolarnie właścicielowi z odpowiednimi obowiązkami do wykonania, w szczególności koniecznością stałego dozorowania tlących się jeszcze elementów w celu wyeliminowania możliwości powstania ponownego pożaru.

6 marca 2017 r. przekazaliśmy KP PSP w Żarach wniosek o zobowiązanie właściciela do wykonania wszystkich pokontrolnych zaleceń Państwowej Straży Pożarnej i dokonanie analizy planu ochrony przeciwpożarowej zakładu, w tym sprawdzenie przeszkolenia pracowników oraz skutecznych sposobów zabezpieczenia składowanych odpadów w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego w przyszłości.

6 marca 2017 r. przekazaliśmy Staroście Żarskiemu wniosek o podjęcie przez niego na terenie zakładu DEKO-PROCES działań wynikających z ustawowego nadzoru organu ochrony środowiska, w tym kontroli wypełniania przez firmę DEKO-PROCES wszystkich warunków określonych w decyzjach wydanych przez Starostę Żarskiego.

9 marca 2017 r. uczestniczyłem w naradzie z udziałem władz Starostwa Powiatowego Sprewa-Nysa w Forście. Strona niemiecka przedstawiła działania podjęte przez nią w zakresie monitoringu stanu środowiska. W imieniu strony polskiej poinformowałem o aktualnym stanie i krokach podjętych przez Gminę Brody. Partner niemiecki zawnioskował o przekazywanie mu cotygodniowej informacji o bieżącej sytuacji na terenie ZPO w Brożku. Po naradzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów niemieckich.

10 marca 2017 r. przeprowadziłem rozmowę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który poinformował mnie o najnowszych wynikach monitoringu, które nie wykazały żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców terenów objętych pośrednimi skutkami pożaru. Inspektor Wojewódzki poinformował mnie także o podjętych krokach zmierzających do wyegzekwowaniu na właścicielu instalacji podejmowania dalszych działań związanych z neutralizacją pozostałości po pożarze. Otrzymałem także informację, że badania gleby, wody i powietrza prowadzone są w cyklu stałym i będą kontynuowane jeszcze co najmniej przez pół roku.

Zastępca Wójta

Juliusz Dudziak

Brody, 10 marca 2017 r.