Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

      Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz.U.UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1867)

Wójt Gminy Brody ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Brody

  1. Nazwa i adres organizatora przewozów:

Gmina Brody

ul.Rynek 2

68-343 Brody

  1. Określenie przewidzianego trybu udzielenia zamówienia.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1867) w wyniku bezpośredniego zawarcia umowy.

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy.

Rodzaj transportu: autobusowe, gminne przewozy pasażerskie.

Linie komunikacyjne lub sieci komunikacyjne obejmujące obszar gminy Brody.

  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

20 grudzień 2017 roku

  1. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

  1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

Biuletyn Informacji Publicznej,

– tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brody,

– strona internetowa Gminy www.brody.pl

– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;

Wójt

/-/ Ryszard Kowalczuk